POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES OBOWIAZUJĄCA W SERWISIE 
www.itprosupport.pl 
(dalej: „Polityka”)

I. Administrator Serwisu i danych osobowych Użytkowników
Administratorem serwisu (wraz z podstronami serwisu), pod adresem: www.itprosupport.pl (dalej łącznie: „Serwis”) oraz danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Paweł Cibor, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IT Pro Support Paweł Cibor z głównym adresem prowadzenia działalności w Krakowie, pod adresem ul. Bp. Piotra Tomickiego 22/3 (dalej: „IT Pro Support”) – adres poczty elektronicznej: biuro@itprosupport.pl

II. Cele Polityki 
1. Polityka odnosi się do przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy Serwisu”) jak również informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies.
2. Polityka zawiera zasady obowiązujące w Serwisie dotyczące zbierania i wykorzystywania danych dotyczących Użytkowników Serwisu , w tym dotyczące komunikacji poprzez formularz kontaktowy.
3. Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu na poziomie odpowiadającym przynajmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.) jest podstawowym celem Polityki prywatności.
4. IT Pro Support zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki (odnośniki) umożliwiające Użytkownikom Serwisu bezpośredni dostęp do innych stron internetowych zarządzanych przez odrębne od IT Pro Support podmioty (dalej: „Inne strony”).
5. IT Pro Support zastrzega, że nie ma wpływu na politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies wprowadzane przez administratorów Innych stron.
6. Mając na uwadze treść pkt 5 powyżej, IT Pro Support zaleca, aby skorzystanie z zasobów oferowanych przez Inne strony poprzedzone było zapoznaniem się przez Użytkownika Serwisu z dokumentami Innych stron dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies (w przypadku ich udostępnienia) bądź (w przypadku ich nieudostępnienia) podjęciem kontaktu z odpowiednimi podmiotami, w celu uzyskania informacji na ten temat w inny sposób.

III. Sposób postępowania z danymi osobowymi i informacjami dot. Użytkowników

A. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

1. Użytkownik Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak: 
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres poczty elektronicznej.

Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu (formularza kontaktowego)
2. Jeżeli podanie konkretnych danych osobowych, jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Serwis, zostanie to zasygnalizowane Użytkownikowi Serwisu poprzez wyróżnienie konkretnych danych, ich podanie zależy od uznania Użytkownika, jednakże brak ich podania może uniemożliwić Użytkownikowi Serwisu korzystanie z konkretnych funkcjonalności Serwisu.
3. Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy wiąże się z tym, że Administratorem podanych danych osobowych staje się IT Pro Support.
4. W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Informacje zbierane w sposób automatyczny 
5. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu wypełniania formularza kontaktowego. W tym przypadku wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Ujawnienie informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
6. IT Pro Support zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą zobowiązać IT Pro Support do ujawnienia danych Użytkownika Serwisu, w tym adresu IP.

B. Zasady zbierania danych osobowych i informacji dotyczących Użytkownika Serwisu

1. Przeglądanie zawartości Serwisu przez Użytkownika Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Serwisu jego danych osobowych.
2. W przypadku przesłania za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w dla doręczenia odpowiedzi. 
3. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP.

C. Zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika Serwisu

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu lub w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik jak również w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają IT Pro Support, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.
3. IT Pro Support nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
4. IT Pro Support, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
5. IT Pro Support przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasad: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czasowości, integralności i poufności danych, rozliczalności, przejrzystości. 

D. Uprawnienia Użytkownika Serwisu

1. Użytkownik Serwisu uprawniony jest w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również do złożenia wniosku o przeniesienie danych.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
4. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z IT Pro Support wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@itprosupport.pl 
5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Administratorem danych osobowych jest Paweł Cibor prowadzący działalność pod firmą IT Pro Support Paweł Cibor z głównym miejscem prowadzenia działalności w Krakowie adres korespondencyjny: ul. Bp. Piotra Tomickiego 22/3, 31-982 Kraków.

E. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika Serwisu oraz czas ich przechowywania

1. IT Pro Support oświadcza, iż Serwis jest zabezpieczony w adekwatne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez IT Pro Support przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
2. Możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ograniczona do pracowników IT Pro Support, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez IT Pro Support, jako administratora danych. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez dostawców usług hostingowych.
3. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Użytkownik powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
4. IT Pro Support przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na zapytania jak również w celach archiwizacyjnych przez 1 rok.

IV. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest IT Pro Support.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika Serwisu.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. 
9. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
10. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
12. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
13. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. Google.
14. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik Serwisu może znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
15. Do końca sesji Użytkownika Serwisu, IT Pro Support w przeglądarce Użytkownika Serwisu przechowuje takie dane jak:
a) oznaczenia serwerowni: ciasteczko ROUTEID,
b) zmienne sesyjne: ciasteczko main,
c) nazwę klienta: ciasteczko mega_nick.

V. Postanowienia końcowe

1. IT Pro Support zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki. 
2. O treści zmian Polityki Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.itprosupport.pl wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie www.itprosupport.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej Polityki.
3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 02.04.2019 roku i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.

Przewiń na górę